Reparatievoorwaarden

Belangrijk: DEZE REPARATIEVOORWAARDEN ('OVEREENKOMST') VORMEN UW OVEREENKOMST MET APPLE (ZOALS BESCHREVEN IN HET GEDEELTE 'VOORWAARDEN PER LAND' VERDEROP IN DEZE OVEREENKOMST) EN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW BESTELLING INDIEN DE SERVICE NIET WORDT GEDEKT DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE VAN APPLE, EEN DOOR APPLE BEHEERD UITGEBREID SERVICECONTRACT OF DOOR UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT.


CONSUMENTENWETGEVING: VOOR CONSUMENTEN DIE DE RECHTEN GENIETEN VAN WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN HET LAND WAARIN ZIJ GEVESTIGD ZIJN, VORMEN DE RECHTEN WAAROP ZIJ KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST AANSPRAAK KUNNEN MAKEN, EEN AANVULLING OP ALLE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN DIE U WORDEN VERLEEND OP GROND VAN DE GENOEMDE WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT. VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE RECHTEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET EEN ADVIESCENTRUM VOOR BURGERS IN HET LAND WAAR U GEVESTIGD BENT.


 1. Service en producten.

1.1 Service. 戦国 カグラ スロット zal service voor uw 戦国 カグラ スロット product uitvoeren op de wijze die aan u is omschreven en tegen de geraamde kosten die aan u zijn bekendgemaakt, tenzij dergelijke kosten zijn herzien en u daar vooraf mondeling of schriftelijk mee hebt ingestemd. Tenzij anders vermeld, zal 戦国 カグラ スロット in geval van materiaal- of fabricagefouten met betrekking tot een product reparatie- of vervangingsservice verlenen. Deze service is niet beschikbaar voor problemen die zich voordoen als gevolg van fouten in of compatibiliteitsproblemen met enige software of gegevens op uw product. In het kader van de service kan 戦国 カグラ スロット updates van de systeemsoftware installeren waarbij geen oudere versie van de systeemsoftware voor het 戦国 カグラ スロット product kan worden hersteld. Na een dergelijke systeemsoftware-update kan het voorkomen dat programma's van derden die op het 戦国 カグラ スロット product geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op het 戦国 カグラ スロット product.


1.2 Service voor gegevensoverdracht. Als uw 戦国 カグラ スロット Mac-product softwareprogramma's, gegevens of andere informatie (hierna 'Gegevens' genoemd) kan opslaan, kan 戦国 カグラ スロット proberen om deze Gegevens over te zetten naar een vervangend apparaat. Tijdens service kunnen er Gegevens verloren gaan. In dat geval is 戦国 カグラ スロット niet verantwoordelijk voor enig verlies van Gegevens.


a. Ongeacht of 戦国 カグラ スロット in staat is om Gegevens van het oorspronkelijke apparaat naar het vervangende apparaat over te zetten, worden alle Gegevens op het oorspronkelijke apparaat als onderdeel van de service voor gegevensoverdracht door 戦国 カグラ スロット verwijderd. U moet een afzonderlijke reservekopie van de inhoud van de Gegevens van het apparaat behouden, alle persoonlijke gegevens verwijderen die u wilt beschermen en alle beveiligingswachtwoorden uitschakelen. Tijdens service is het mogelijk dat de Gegevens verloren gaan, worden vervangen of opnieuw worden geformatteerd. In dat geval zijn 戦国 カグラ スロット en haar medewerkers niet verantwoordelijk voor enig verlies van softwareprogramma's, Gegevens of andere informatie op het apparaat.


b. De service voor gegevensoverdracht omvat de rechtstreekse overdracht van Gegevens van het oorspronkelijke apparaat naar het vervangende apparaat of naar een compatibel extern gegevensopslagapparaat dat u verstrekt. 戦国 カグラ スロット zet de Gegevens niet over naar een gegevensopslagsysteem of -apparaat dat eigendom is van 戦国 カグラ スロット of van een andere fabrikant en slaat geen kopie van de Gegevens op als onderdeel van een service voor gegevensoverdracht.


1.3 Onderdelen en arbeid. 戦国 カグラ スロット biedt mogelijk dekking voor de kosten van onderdelen en arbeid, met dien verstande dat 戦国 カグラ スロット zich het recht voorbehoudt om u te verzoeken bepaalde eenvoudig te installeren onderdelen zelf te vervangen, zoals hieronder beschreven. Bij het onderhoud van uw product kan 戦国 カグラ スロット onderdelen of producten gebruiken die bestaan uit nieuwe en/of eerder gebruikte originele onderdelen van 戦国 カグラ スロット en die zijn getest en voldoen aan de functionele vereisten van 戦国 カグラ スロット, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. 戦国 カグラ スロット wordt eigenaar van het onderdeel of product dat in het kader van de service is vervangen en u wordt eigenaar van het vervangende onderdeel of product. Vervangen onderdelen en producten kunnen in het algemeen worden gerepareerd en worden door 戦国 カグラ スロット tegen een vergoeding omgewisseld of gerepareerd. 戦国 カグラ スロット gebruikt voor service mogelijk 戦国 カグラ スロット producten of vervangende onderdelen die afkomstig zijn uit een ander land dan het land waaruit het 戦国 カグラ スロット product of de originele onderdelen afkomstig waren. Als de toepasselijke wetgeving voorschrijft dat 戦国 カグラ スロット een vervangen onderdeel op uw verzoek aan u moet retourneren, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de extra kosten van het vervangende onderdeel en de verzending ervan.


1.4 Serviceopties. 戦国 カグラ スロット kan service bieden door middel van een of meer van onderstaande methoden, onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, en zal de serviceverlening kiezen afhankelijk van de omstandigheden en met name afhankelijk van het type 戦国 カグラ スロット product:


A Doe-het-zelf-service (DIY) voor onderdelen. Met de DIY-service kunt u uw eigen product repareren. Indien 戦国 カグラ スロット vaststelt dat u voor DIY-service in aanmerking komt, stuurt 戦国 カグラ スロット u een vervangend onderdeel voor uw 戦国 カグラ スロット product. De zending van het vervangende onderdeel is inclusief installatie-instructies en eventuele aanwijzingen voor het retourneren van het vervangen onderdeel. Indien u het vervangen onderdeel in het kader van de DIY-service dient te retourneren, moet u uw creditcardgegevens opgeven als waarborg voor de retourzending van het vervangen onderdeel. Alle te retourneren vervangen onderdelen moeten aan 戦国 カグラ スロット worden geretourneerd binnen tien (10) dagen na de datum waarop 戦国 カグラ スロット u het vervangende onderdeel heeft toegezonden ('Retourperiode'). Indien (i) u verzuimt het vervangen onderdeel binnen de Retourperiode volgens de instructies aan 戦国 カグラ スロット terug te sturen, of (ii) het vervangen onderdeel niet in aanmerking komt voor service door een uitsluiting van service, zoals hieronder beschreven, betaalt u het bedrag zoals overeengekomen bij de serviceaanvraag. Indien het vervangen onderdeel niet aan 戦国 カグラ スロット hoeft te worden geretourneerd, stuurt 戦国 カグラ スロット u een vervangend onderdeel of product, inclusief installatie-instructies en eventuele aanwijzingen voor de manier waarop u zich van het vervangen onderdeel of product dient te ontdoen. 戦国 カグラ スロット is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de DIY-service met zich meebrengt.


B Directe mail-in-service. Wanneer 戦国 カグラ スロット vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor de directe mail-in-service, verzendt u uw product naar een 戦国 カグラ スロット reparatieservicelocatie in overeenstemming met de instructies van 戦国 カグラ スロット. 戦国 カグラ スロット kan u vooruitbetaalde vrachtbrieven sturen (en verpakkingsmateriaal indien u niet langer beschikt over de oorspronkelijke verpakking). Indien 戦国 カグラ スロット geen vooruitbetaalde vrachtbrieven of verpakkingsmateriaal aan u verstrekt, dient u zelf te zorgen voor de verpakking en verzending van uw product naar de 戦国 カグラ スロット reparatieservicelocatie, zoals beschreven bij de serviceaanvraag. Hierbij kunt u besluiten het pakket te verzekeren tegen verlies of schade tijdens verzending. Zodra de service is uitgevoerd, retourneert de 戦国 カグラ スロット reparatieservicelocatie het product aan u of doet 戦国 カグラ スロット u een vervangend product toekomen.


C Express Replacement Service (ERS).


i. Als 戦国 カグラ スロット vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor ERS en u ervoor kiest om ERS aan te vragen door uw creditcardgegevens te verstrekken aan 戦国 カグラ スロット, verzendt 戦国 カグラ スロット een vervangend product naar de door u opgegeven locatie. U stuurt uw product naar 戦国 カグラ スロット terug en zorgt ervoor dat 戦国 カグラ スロット het product ontvangt binnen tien (10) werkdagen na de datum waarop 戦国 カグラ スロット u het vervangende product heeft toegestuurd (de 'Retourperiode'). U moet het originele product volgens de instructies van 戦国 カグラ スロット retourneren in de verpakking waarin u het vervangende product hebt ontvangen. 戦国 カグラ スロット behoudt het originele product en u behoudt het vervangende product.


ii. Voor ERS zal 戦国 カグラ スロット uw creditcard belasten met de ERS-kosten, zoals vermeld op onderstaande webpagina met de Veelgestelde vragen over service ('Veelgestelde vragen over service'), op het moment waarop het vervangende product wordt verzonden. Zodra het vervangende product wordt verzonden, zal 戦国 カグラ スロット een autorisatie op uw creditcard instellen die gelijk is aan de vervangingswaarde van een nieuw product ('Vervangingswaarde'), zoals beschreven in de Veelgestelde vragen over service. Deze autorisatie blijft van kracht en zal door 戦国 カグラ スロット worden uitgevoerd in geval van enige schade aan het originele product die niet wordt gedekt door service buiten garantie, verlies van het originele product of andere betalingen die aan 戦国 カグラ スロット zijn verschuldigd. Reparaties vallen niet onder de garantie wanneer:


 • Uw product niet langer wordt gedekt door de 戦国 カグラ スロット garantie, het 戦国 カグラ スロットCare Service Plan of door consumentenwetgeving.
 • Het probleem dat u meldt, is veroorzaakt door onopzettelijke schade of onbevoegde aanpassingen of als genoemde onopzettelijke schade of onbevoegde aanpassingen verhinderen dat 戦国 カグラ スロット het door u gemelde probleem kan aanpakken.
  Product Veelgestelde vragen over service
  Product
  iPhone
  Veelgestelde vragen over service
  Product
  iPad
  Veelgestelde vragen over service

iii. Als 戦国 カグラ スロット het originele product binnen de Retourperiode ontvangt in een zodanige staat dat het product niet in aanmerking komt voor service buiten garantie, wordt uw creditcard belast met een aanvullend bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen de vervangingswaarde van een nieuw product ('Vervangingswaarde') en de vergoeding voor service buiten garantie, zoals vermeld op de webpagina met de Veelgestelde vragen over service. Een voorbeeld van een product dat niet in aanmerking komt voor service buiten de garantie, is een origineel product dat onbruikbaar is als gevolg van onbevoegde aanpassingen of catastrofale schade, zoals een product dat in meerdere stukken is gebroken.


iv. Als het originele product binnen de Retourperiode aan 戦国 カグラ スロット wordt geretourneerd, wordt het resterende deel van de Vervangingswaarde teruggeboekt op uw creditcard nadat is bevestigd dat alle andere toepasselijke kosten zijn betaald. Als 戦国 カグラ スロット het originele product niet binnen de Retourperiode ontvangt, wordt uw creditcard belast met de Vervangingswaarde. Alle hierin genoemde vergoedingen en kosten zijn exclusief eventuele toepasselijke belastingen.


1.5 Wijzigingen in de serviceopties. 戦国 カグラ スロット behoudt zich het recht voor om de voor u beschikbare serviceopties op ieder moment te wijzigen. Een wijziging heeft geen gevolgen voor een reeds begonnen service.


1.6 Uitsluitend voor eindgebruikers. 戦国 カグラ スロット biedt service en verkoopt en levert producten uitsluitend aan eindgebruikers. Inkoop voor wederverkoop is niet toegestaan. 戦国 カグラ スロット behoudt zich het recht voor uw bestelling te weigeren of te annuleren indien 戦国 カグラ スロット vermoedt dat u producten koopt voor wederverkoop.


1.7 Geen verkoop aan minderjarigen. Krachtens deze voorwaarden kunnen alleen meerderjarigen aankopen doen.


1.8 Uitsluiting van service; inspectiekosten. 戦国 カグラ スロット heeft het recht om inspectiekosten (inclusief verzendkosten) ('Inspectiekosten') aan u in rekening te brengen, zoals beschreven in onderstaande tabel met de voorwaarden per land, indien 戦国 カグラ スロット na inspectie van uw product vaststelt dat (i) uw product niet hoeft te worden gerepareerd, (ii) uw product onbruikbaar is vanwege fouten in of compatibiliteitsproblemen met software of gegevens op uw product, (iii) service is vereist vanwege een defect aan onderdelen die noch door 戦国 カグラ スロット zijn geleverd, noch het merk 戦国 カグラ スロット dragen, (iv) extra kosten voor arbeidsloon of onderdelen zijn vereist die niet zijn gespecificeerd in de oorspronkelijk geraamde kosten indien u geen toestemming geeft voor reparatie op basis van de gewijzigde geraamde kosten, of (v) service niet kan worden uitgevoerd omdat het serienummer is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt, of indien de schade het gevolg is van een ongeval, verkeerd gebruik, blootstelling aan vocht, onderdompeling, onachtzaamheid, onjuist gebruik (inclusief onjuiste installatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden die niet door 戦国 カグラ スロット of een erkende 戦国 カグラ スロット serviceprovider zijn uitgevoerd), ongeoorloofde aanpassingen, extreme omgevingsfactoren (inclusief extreme temperaturen of vochtigheid), extreme fysieke of elektrische belasting of verstoring, stroomstoring of spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, brand, natuurrampen of andere externe oorzaken ('Uitsluiting van service'). In dat geval retourneert 戦国 カグラ スロット het product aan u zonder service uit te voeren en worden de inspectiekosten mogelijk bij u in rekening gebracht.


Land of regio Inspectiekosten
Land of regio
Australië
Inspectiekosten
Maximaal honderd Australische dollar (AUD 100)
Land of regio
Canada
Inspectiekosten
Maximaal honderd Canadese dollar (CAD 100)
Land of regio
EU/EER-landen/VK
Inspectiekosten
Maximaal honderd euro (EUR 100)
£ 100 in het Verenigd Koninkrijk
NOK 993 in Noorwegen
DKK 744 in Denemarken
SEK 1029 in Zweden
CHF 105 in Zwitserland
PLN 450 in Polen
Land of regio
Hongkong
Inspectiekosten
Maximaal zevenhonderdtachtig Hongkong dollar (HKD 780) plus eventueel verschuldigde belasting
Land of regio
Japan
Inspectiekosten
Maximaal tienduizend yen (JPY 10.000) plus eventueel verschuldigde belasting
Land of regio
Nieuw-Zeeland
Inspectiekosten
Maximaal honderddertig Nieuw-Zeelandse dollar (NZD 130)
Land of regio
Singapore
Inspectiekosten
Maximaal honderdtachtig Singaporese dollar (SGD 180) plus eventueel verschuldigde belasting
Land of regio
Verenigde Staten van Amerika
Inspectiekosten
Maximaal honderd Amerikaanse dollar (USD 100) plus eventueel verschuldigde belasting.

1.9 Uitzonderingen op de dekking. Service onder deze Overeenkomst wordt uitsluitend aangeboden aan en is uitsluitend geldig voor ingezetenen die zijn gevestigd in Australië, België, Brazilië, Canada, Denemarken (exclusief Groenland en de Faeröer), Duitsland, Finland (exclusief Åland), Frankrijk (exclusief Corsica en de overzeese departementen en gebieden), Hongarije, Hongkong, Ierland, Italië (exclusief Sardinië), Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen (exclusief Svalbard), Oostenrijk, Polen, Singapore, Spanje (inclusief de Balearen, maar exclusief de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Thailand, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk (exclusief het eiland Man), Vietnam, Zweden, Zwitserland en ingezetenen die zijn gevestigd in de vijftig staten van de Verenigde Staten van Amerika en in het district Columbia. Service onder deze Overeenkomst is niet beschikbaar indien dit bij wet is verboden.


1.10 Levering. 戦国 カグラ スロット geeft mogelijk een geschatte datum waarop het vervangende product of de verzendverpakking ten behoeve van de service naar u wordt verzonden. Zodra uw bestelling is klaargemaakt voor verzending of is verzonden, kan het afleveradres niet meer worden gewijzigd door 戦国 カグラ スロット. Als u voor ontvangst van de bestelling dient te tekenen, kunt u 戦国 カグラ スロット toestemming geven de bestelling te leveren zonder een handtekening ter bevestiging van ontvangst als u bereid bent het risico te lopen dat de bestelling wordt geleverd terwijl er niemand op het afleveradres aanwezig is.


1.11 Verplichtingen van de klant.


1.11.1 戦国 カグラ スロット geeft u verzend- en verpakkingsinstructies. U bent verantwoordelijk voor producten of onderdelen die verloren of beschadigd raken omdat deze instructies niet zijn opgevolgd.


1.11.2 U bent verantwoordelijk voor het maken van een reservekopie van alle bestaande gegevens, software en programma's en voor het wissen van alle bestaande gegevens voordat service wordt uitgevoerd. 戦国 カグラ スロット is niet verantwoordelijk voor verlies of herstel van of inbreuk op gegevens of programma's of voor verlies van gebruik van apparatuur ten gevolge van de door 戦国 カグラ スロット geleverde service. U verklaart hierbij dat uw product geen illegale bestanden of gegevens bevat.


1.11.3 Niet-opgeëiste eigendommen. Tenzij u andere instructies aan 戦国 カグラ スロット hebt verstrekt, stuurt 戦国 カグラ スロット uw gerepareerde of vervangende product naar het afleveradres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de service verleende. Indien uw product aan 戦国 カグラ スロット wordt geretourneerd omdat het niet kon worden bezorgd op het opgegeven adres, probeert 戦国 カグラ スロット contact met u op te nemen voor een ander afleveradres. Indien u geen adres opgeeft waar 戦国 カグラ スロット of haar vertegenwoordiger uw product binnen zestig (60) dagen na de eerste poging tot levering kan bezorgen (zie het gedeelte 'Voorwaarden per land' hieronder voor eventuele uitzonderingen), stelt 戦国 カグラ スロット u in kennis dat uw product als niet-opgeëist wordt beschouwd. 戦国 カグラ スロット stuurt voornoemde kennisgeving naar het postadres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de service verleende. Indien u uw product niet opeist, kan 戦国 カグラ スロット uw product van de hand doen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en kan 戦国 カグラ スロット uw product met name verkopen via een onderhandse of openbare verkoop ter compensatie van een eventuele uitgevoerde service waarvoor niet is betaald. 戦国 カグラ スロット behoudt haar wettelijke zekerheids- en andere retentierechten voor onbetaalde kosten.


Voor klanten in Europa, met uitzondering van Oostenrijk, Tsjechië en Duitsland: Indien u uw product nog niet hebt opgeëist maar wel alle kosten hebt betaald binnen zestig (60) dagen nadat u door 戦国 カグラ スロット op de hoogte bent gesteld dat uw product is gerepareerd, stelt 戦国 カグラ スロット een termijn waarbinnen u het product kunt opeisen. 戦国 カグラ スロット stuurt u voornoemde kennisgeving naar het postadres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de service verleende. Indien u uw product niet binnen voornoemde termijn opeist, kan 戦国 カグラ スロット een schadevergoeding van u vorderen, inclusief onkosten voor de opslag van dit product. 戦国 カグラ スロット behoudt haar wettelijke zekerheids- en andere retentierechten voor onbetaalde kosten.


Voor klanten in Oostenrijk, Tsjechië of Duitsland: 戦国 カグラ スロット heeft het recht om uw product te houden totdat u alle kosten voor de reparatie volledig hebt betaald. Indien u uw product nog niet hebt opgeëist en betaald binnen zestig (60) dagen nadat u door 戦国 カグラ スロット op de hoogte bent gesteld dat uw product is gerepareerd, nodigt 戦国 カグラ スロット u uit om het product op te halen en/of de levering van het product te aanvaarden tegen betaling van de kosten. Onverminderd de rechten van 戦国 カグラ スロット op schadevergoeding, wordt overeengekomen dat u aansprakelijk bent voor alle kosten die worden gemaakt voor de bewaring van de producten. 戦国 カグラ スロット behoudt haar wettelijke zekerheids- en andere retentierechten voor onbetaalde kosten.


1.11.4 Informatie over service. Bij de serviceaanvraag moet u het probleem met uw product beschrijven, zodat 戦国 カグラ スロット dat begrijpt en kan reproduceren.


1.11.5 戦国 カグラ スロット raadt u aan de status van uw serviceaanvraag te bekijken op www.dpf.tokyo/support/repairstatus/


1.11.6 Openbaarmaking van niet-geautoriseerde wijzigingen en niet door 戦国 カグラ スロット uitgevoerde service. Bij de serviceaanvraag moet u 戦国 カグラ スロット informeren over eventuele niet-geautoriseerde wijzigingen of reparaties of vervangingen die niet door 戦国 カグラ スロット of een erkende 戦国 カグラ スロット serviceprovider ('AASP') zijn uitgevoerd aan uw product. 戦国 カグラ スロット is niet verantwoordelijk voor schade aan het product die optreedt tijdens het reparatieproces als deze schade het resultaat is van niet-geautoriseerde wijzigingen of reparaties of vervangingen die niet zijn uitgevoerd door 戦国 カグラ スロット of een AASP. Als schade optreedt, vraagt 戦国 カグラ スロット u om autorisatie voor eventuele extra kosten voor het voltooien van de service, zelfs als het product wordt gedekt door een garantie of een 戦国 カグラ スロットCare Service Plan. Als u deze autorisatie weigert, retourneert 戦国 カグラ スロット mogelijk uw product ongerepareerd in de beschadigde toestand, zonder hiervoor verantwoordelijkheid te accepteren.


2. Bestellingen en betaling.


2.1 Betaling. Betalingstermijnen worden uitsluitend door 戦国 カグラ スロット vastgesteld. Tenzij anders overeengekomen, moeten betalingsgegevens voorafgaand aan de acceptatie van een bestelling door 戦国 カグラ スロット zijn ontvangen.


2.2 Betaalmethoden. Voor aankopen en bestellingen (waarbij retournering van het vervangen onderdeel of product gewaarborgd moet worden) kunt u gebruikmaken van een creditcard, een betaalkaart of een cheque indien dat van toepassing is in het land waar de service wordt uitgevoerd (met uitzondering van Hongkong, Japan en Singapore) of van een andere vooraf vastgestelde betaalmethode, tenzij u met 戦国 カグラ スロット enige andere kredietvoorwaarden bent overeengekomen. Wanneer u uw kaartgegevens aan 戦国 カグラ スロット verstrekt, ontvangt 戦国 カグラ スロット van de kaartmaatschappij een voorlopige goedkeuring voor het bedrag van de bestelling. Hierdoor kan uw beschikbare krediet worden geblokkeerd zolang de voorlopige goedkeuring van kracht blijft. Pas als uw bestelling is verwerkt, zal het bedrag van uw creditcard worden afgeboekt of uw afschrijvingsopdracht worden verwerkt door 戦国 カグラ スロット. 戦国 カグラ スロット kan mogelijk geen creditcards, betaalkaarten of cheques accepteren die zijn gekoppeld aan een factuuradres buiten het land waar de aankoop is gedaan of de bestelling is geplaatst. Betaalkaarten en cheques zijn mogelijk gebonden aan een daglimiet waardoor de verwerking van uw bestelling aanzienlijke vertraging kan oplopen. 戦国 カグラ スロット zal u vragen om de beveiligingscode van uw creditcard, betaalkaart of cheque om te voorkomen dat onbevoegden met uw creditcard, betaalkaart of cheque betalen. De beveiligingscode is een afzonderlijk drie- of viercijferig nummer dat zich bevindt op de voorzijde van de kaart boven het in reliëf gedrukte kaartnummer of op de achterzijde van de kaart bij het gedeelte voor uw handtekening.


2.3 Prijzen. 戦国 カグラ スロット streeft ernaar u concurrerende prijzen aan te bieden voor de huidige 戦国 カグラ スロット producten en services. Het totaalbedrag van de bestelling omvat de prijs van het product of de service zoals deze van kracht is op de dag waarop de bestelling wordt verwerkt. 戦国 カグラ スロット behoudt zich het recht voor de prijzen van producten en services op ieder moment te wijzigen, met name indien prijzen foutief zijn weergegeven. Een prijswijziging heeft geen gevolgen voor een reeds begonnen service.


2.4 Bevestiging. 戦国 カグラ スロット stuurt u per e-mail een bevestiging van uw bestelling kort nadat u een bestelling hebt geplaatst. Zodra uw bestelling door 戦国 カグラ スロット is geaccepteerd, ontvangt u per post of via e-mail een bevestiging van uw bestelling.


2.5 Terugbetalingen. Tenzij anders beschreven in het gedeelte 'Garantie en beperking van aansprakelijkheid' hieronder, worden serviceaanvragen niet terugbetaald door 戦国 カグラ スロット.


3. Garantie en beperking van aansprakelijkheid


3.1 Servicegarantie. Voor alle serviceaanvragen garandeert 戦国 カグラ スロット dat (1) de uitgevoerde service gedurende een periode van negentig (90) dagen na de servicedatum voldoet aan de beschrijving, (2) met uitzondering van de in onderstaande subparagraaf beschreven batterijen, alle onderdelen of producten die tijdens de service worden gebruikt, gedurende een periode van negentig (90) dagen na de servicedatum vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, en (3) de batterijen die zijn geplaatst als onderdeel van de batterijvervangingsservice van 戦国 カグラ スロット voor draagbare Mac-computers, tot een jaar na de servicedatum vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is een uitdrukkelijke beperkte garantie. Als er niet-conforme service wordt verleend of als er een defect optreedt in een vervangend onderdeel of product tijdens de toepasselijke garantieperiode, zal 戦国 カグラ スロット naar eigen goeddunken, of zoals vereist door de wet, ofwel (a) de service opnieuw uitvoeren om te voldoen aan de beschrijving ervan, ofwel (b) het onderdeel of product repareren of vervangen met behulp van onderdelen of producten die bestaan uit nieuwe en/of eerder gebruikte originele 戦国 カグラ スロット onderdelen en die zijn getest en voldoen aan de functionele vereisten van 戦国 カグラ スロット, ofwel (c) de aan 戦国 カグラ スロット betaalde bedragen voor service terugbetalen.


Australië: De in dit beleid beschreven rechten met betrekking tot retournering, terugbetaling en garantie vormen een aanvulling op de wettelijke rechten die mogelijk voor u van toepassing zijn conform de Australische Competition and Consumer Act 2010 en overige toepasselijke Australische wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming. Op onze goederen en services zijn garantiebepalingen van toepassing die op grond van de Australische consumentenwetgeving niet kunnen worden uitgesloten. In geval van ernstige defecten in onze service hebt u recht op:


 • annulering van uw servicecontract bij ons; of
 • een terugbetaling van het ongebruikte deel of compensatie voor de verminderde waarde.

Indien een defect in de service geen ernstig defect is, hebt u recht op herstel van het defect binnen een redelijke periode. Als het defect niet wordt hersteld, hebt u recht op annulering van de servicecontracten en terugbetaling van ongebruikte delen. U hebt in geval van een fout in de service ook recht op compensatie voor enig ander verlies of enige andere schade die redelijkerwijs te voorzien is.

U hebt ook recht op een reparatie, vervangend product of terugbetaling in geval van een zeer ernstig defect in onze goederen en ter compensatie van enig ander verlies of enige andere schade die redelijkerwijs te voorzien is. U hebt tevens recht op reparatie of vervanging van goederen indien de kwaliteit van de goederen niet aanvaardbaar is en het defect geen zeer ernstig defect inhoudt. Als het defect niet wordt hersteld, hebt u recht op een terugbetaling van de goederen of op een vervanging van de goederen. Goederen die voor reparatie worden aangeboden, kunnen worden vervangen door eerder gebruikte originele 戦国 カグラ スロット goederen van hetzelfde type die zijn getest en voldoen aan de functionele vereisten van 戦国 カグラ スロット, in plaats van te worden gerepareerd. Eerder gebruikte originele 戦国 カグラ スロット goederen die zijn getest en voldoen aan de functionele vereisten van 戦国 カグラ スロット, kunnen worden gebruikt voor de reparatie van de goederen. Bij de reparatie van goederen kunnen gegevens verloren gaan. Bepaalde wetgeving, waaronder de Competition and Consumer Act 2010, impliceert garanties of voorwaarden of legt verplichtingen op bij 戦国 カグラ スロット die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd of die slechts in beperkte mate kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Op deze voorwaarden zijn deze statutaire bepalingen van toepassing. Indien deze statutaire bepalingen van toepassing zijn, beperkt 戦国 カグラ スロット, voor zover 戦国 カグラ スロット daartoe gerechtigd is, haar aansprakelijkheid met betrekking tot elke vordering krachtens die bepalingen tot, naar eigen inzicht: (1) het opnieuw leveren van de services of (2) de betaling van de kosten voor het opnieuw leveren van de services.

Brazilië: 戦国 カグラ スロット gebruikt geen gereviseerde of eerder gebruikte producten of onderdelen om service aan 戦国 カグラ スロット producten uit te voeren.


Canada: Inwoners van Quebec vallen naast de rechten in deze Overeenkomst ook onder de wetgeving inzake consumentenbescherming van die provincie.


Tsjechië: Voor consumenten in Tsjechië vormen de rechten in deze Overeenkomst een aanvulling op en doen zij geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument. Raadpleeg artikel 6(B) van deze Overeenkomst voor meer informatie over uw consumentenrechten.


Denemarken: Voor consumenten in Denemarken vormen de in deze garantie opgenomen rechten een aanvulling op en doen zij geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument, inclusief de rechten zoals opgenomen in de Deense koop- en handelswet (købeloven), die onder andere bepaalt dat consumenten het recht hebben om tot aan het moment waarop de tweejarige claimperiode verloopt, zijnde 2 jaar na de datum van aankoop, klachten over non-conformiteiten in te dienen. Indien het product waaraan service is uitgevoerd na afloop van de garantietermijn van 90 dagen, maar binnen 2 jaar na de datum van de uitvoering van de service, een defect vertoont, hebben consumenten recht, naar goeddunken van 戦国 カグラ スロット, op ofwel een nieuwe uitvoering van de service ofwel een terugbetaling van het bedrag dat is betaald voor de service, indien kan worden vastgesteld dat het defect te wijten is aan non-conformiteit van de geleverde service.


Nieuw-Zeeland: De in dit beleid beschreven rechten met betrekking tot retournering, terugbetaling en garantie vormen een aanvulling op de wettelijke rechten die voor u van toepassing zijn conform de Consumer Guarantees Act 1993 en overige toepasselijke wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming van Nieuw-Zeeland.


Finland: Voor consumenten in Finland zijn de rechten op grond van deze Overeenkomst een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument op grond van de bepalingen die zijn uiteengezet in de Finse wet op de consumentenbescherming (38/1978, zoals gewijzigd).


Noorwegen: Voor consumenten in Noorwegen vormen de in deze Overeenkomst opgenomen rechten een aanvulling op uw wettelijke rechten krachtens de Noorse wet inzake vakbekwame services voor consumenten (håndverkertjenesteloven) en/of de Noorse consumentenkoopwet (forbrukerkjøpsloven), inclusief uw recht om van de langstlopende claimperiode gebruik te maken, zijnde binnen twee jaar vanaf het moment van reparatie of aankoop.


3.2 Afwijzing van garantie.


VOOR ZOVER DE WETGEVING DAT TOESTAAT, ZIJN DE IN DEZE OVEREENKOMST UITEENGEZETTE UITDRUKKELIJKE GARANTIES, VOORWAARDEN EN RECHTSMIDDELEN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ZE ALLE OVERIGE GARANTIES, VOORWAARDEN, BEPALINGEN, VERBINTENISSEN, VERPLICHTINGEN EN VERKLARINGEN, ONGEACHT OF DEZE MONDELING OF SCHRIFTELIJK, WETTELIJK VOORGESCHREVEN, EXPLICIET OF IMPLICIET ZIJN. VOOR ZOVER DE WETGEVING DAT TOESTAAT, WIJST APPLE MET NAME ALLE WETTELIJK VOORGESCHREVEN EN IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, BEPALINGEN, VERBINTENISSEN, VERPLICHTINGEN EN VERKLARINGEN AF DIE OP ENIGE WIJZE BETREKKING HEBBEN OP OF VOORTVLOEIEN UIT DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, ZORG, VAKKUNDIGHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.


3.3 Beperking van aansprakelijkheid.CONSUMENTEN HEBBEN MOGELIJK BEPAALDE AANVULLENDE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE ONDER DEZE OVEREENKOMST GELEVERDE SERVICES EN PRODUCTEN. NEEM CONTACT OP MET UW LOKALE AUTORITEIT VOOR CONSUMENTENBESCHERMING VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE RECHTEN. INDIEN DEZE AANVULLENDE RECHTEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U, AANVAARDT APPLE GEEN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN DE HIERIN UITEENGEZETTE RECHTSMIDDELEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT NIET-BESCHIKBAARHEID VAN HET PRODUCT VOOR GEBRUIK, WINSTDERVING, OMZETVERLIES OF VOOR VERLOREN GEGANE, BESCHADIGDE OF AANGETASTE GEGEVENS OF SOFTWARE, OF DE LEVERING VAN SERVICES. TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST, IS APPLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLG-, SPECIFIEKE, INDIRECTE OF PUNITIEVE SCHADE, OOK NIET INDIEN APPLE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, NOCH VOOR ENIGE EIS TOT SCHADEVERGOEDING VAN DERDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT APPLE MET BETREKKING TOT DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN SCHADEBEDRAG DAT HET TOTAALBEDRAG VAN UW BESTELLING OVERSCHRIJDT. VOOR CONSUMENTEN GELDT DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR (1) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL EN (2) FRAUDE MOGELIJK GROTER IS DAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES TEN GEVOLGE VAN NALATIGHEID, IN WELK GEVAL APPLE DEZE AANSPRAKELIJKHEID NIET UITSLUIT.


3.4 In bepaalde staten, provincies en rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of uitsluiting of beperking met betrekking tot de duur van impliciete garanties of voorwaarden niet toegestaan, waardoor deze uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze uitdrukkelijke beperkte garantie geeft u specifieke juridisch afdwingbare rechten en mogelijk hebt u daarnaast nog andere rechten afhankelijk van de staat, de provincie of het rechtsgebied.


Japan: Ongeacht de andere bepalingen in deze Overeenkomst, zijn de bepalingen die de aansprakelijkheid van 戦国 カグラ スロット beperken voor schade als gevolg van contractbreuk of onrechtmatige daden gepleegd door 戦国 カグラ スロット, niet van toepassing indien deze schade te wijten is aan opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van 戦国 カグラ スロット.


4. Exportbeperking. U mag de producten waaraan service is uitgevoerd, niet gebruiken of anderszins exporteren of opnieuw exporteren, anders dan zoals toegestaan door de wetten van het rechtsgebied waar u de producten hebt verkregen. De producten mogen met name, zonder beperking, niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd indien dat in strijd is met exportwetten, inclusief, indien van toepassing, de export of herexport naar landen waartegen de VS een embargo hebben ingesteld of naar personen die voorkomen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse ministerie van Financiën of op de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse ministerie van Handel. U verklaart hierbij dat u niet bent gevestigd in een land of voorkomt op een lijst waardoor de levering van producten aan u in schending zou zijn met de toepasselijke wetgeving. U gaat ermee akkoord dat u de producten niet gebruikt voor enige door de toepasselijke wetgeving verboden doeleinden.


5. Algemeen.


5.1 Typefouten. 戦国 カグラ スロット is niet verantwoordelijk voor typefouten. 戦国 カグラ スロット behoudt zich het recht voor om door u geplaatste bestellingen te annuleren indien er sprake was van een typefout met betrekking tot de prijs of de beschikbaarheid van een product op het moment waarop u de bestelling plaatste.


5.2 Voorwaarden voor wijzigingen. 戦国 カグラ スロット behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op ieder moment te wijzigen, mits wettelijk toegestaan. Een wijziging heeft geen gevolgen voor een reeds begonnen service.


5.3 Annulering. Door de serviceaanvraag te accepteren, geeft u uitdrukkelijke toestemming dat 戦国 カグラ スロット de service initieert en erkent u dat u de serviceaanvraag niet mag annuleren en het recht om het contract te herroepen niet mag uitoefenen nadat de service is uitgevoerd.


5.4 Wijzigingen in producten en services. 戦国 カグラ スロット mag op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen in producten en services die online worden aangeboden, evenals in de toepasselijke prijzen voor deze producten en services. De over producten en services online verstrekte informatie kan verouderd zijn en 戦国 カグラ スロット verbindt zich niet om de online verstrekte informatie met betrekking tot deze producten en services bij te werken.


Voor ingezetenen van Europa: Voordat u een overeenkomst met 戦国 カグラ スロット aangaat, krijgt u de juiste informatie betreffende de belangrijkste kenmerken van de goederen of services, alsmede over de prijzen en kosten van levering van de goederen en services, inclusief alle toepasselijke belastingen.


5.5 Toegang tot de website. 戦国 カグラ スロット behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving: (1) de werking van of toegang tot haar webpagina's of een gedeelte van haar website om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; (2) haar webpagina's of een gedeelte ervan, en eventuele toepasselijke beleidslijnen of bepalingen te wijzigen; en (3) de werking van haar website of een gedeelte ervan te onderbreken indien dat nodig is om routinematige of niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden te verrichten, fouten te corrigeren of andere wijzigingen aan te brengen.


5.6 Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetten van het land waarin u service hebt aangevraagd of een product hebt besteld, tenzij anders beschreven in onderstaande tabel met de voorwaarden per land.


Land of regio

Australië

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Australië onderworpen aan de wetten van New South Wales.

Brazilië

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Brazilië onderworpen aan de wetten van Brazilië zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Canada

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Canada onderworpen aan de wetten van de provincie Ontario zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht. De wetgeving inzake consumentbescherming van de provincie Quebec is van toepassing op klanten in de provincie Quebec.

EU/EER/EFTA-landen/VK

Voor klanten die niet worden aangeduid als consument, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst onderworpen aan en worden deze geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Ierland en worden alle vorderingen voorgelegd aan de rechtbanken van de Republiek Ierland.

Voor klanten die niet worden aangeduid als consument, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst onderworpen aan en worden deze geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en worden alle vorderingen voorgelegd aan de rechtbanken van Engeland en Wales.

Hongkong

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Hongkong onderworpen aan de wetten van Hongkong zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Nieuw-Zeeland

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Nieuw-Zeeland onderworpen aan de wetten van Nieuw-Zeeland.

Singapore

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Singapore onderworpen aan de wetten van Singapore zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Verenigde Staten van Amerika

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika onderworpen aan de wetten van Californië zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.


5.7 Geen wijzigingen in de Overeenkomst. Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van 戦国 カグラ スロット is gerechtigd om bij enige transactie af te wijken van de daarvoor geldende bepalingen en voorwaarden.


5.8 Niet-afdwingbare voorwaarden. Als een van de bovengenoemde voorwaarden door een bevoegde rechtbank als nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze Overeenkomst. Een dergelijke bepaling zal tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd en worden vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van de bepaling het beste weergeeft, zodat de voorwaarden volledig van kracht blijven.


5.9 Verklaringen van afstand. Indien 戦国 カグラ スロット nalaat de strikte naleving van deze Overeenkomst op te leggen of af te dwingen, houdt dit niet in dat 戦国 カグラ スロット afstand doet van enige bepaling of enig recht om naleving van de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, noch zal enige handelswijze tussen 戦国 カグラ スロット en u of een derde worden beschouwd als een wijziging van enige bepaling van deze Overeenkomst.


5.10 Geen externe begunstigden. Deze voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of beschouwd als een verlening van rechten of rechtsmiddelen aan derden.


5.11 Internationale producten en services. De website van 戦国 カグラ スロット biedt toegang tot internationale gegevens van 戦国 カグラ スロット en kan derhalve verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma's en services van 戦国 カグラ スロット die niet worden aangeboden in uw land. Deze verwijzingen betekenen niet dat 戦国 カグラ スロット van plan is om deze producten, programma's of services in uw land aan te bieden.


5.12 Gegevensbescherming. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het voor 戦国 カグラ スロット noodzakelijk is om uw gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om verkopen te verwerken, service uit te voeren en de naleving van toepasselijke wetten te controleren. 戦国 カグラ スロット behoudt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen zoals deze voortvloeien uit de service aan uw 戦国 カグラ スロット product, alsook om kwaliteits- en servicegerelateerde doeleinden. Om uw privacyrechten en -keuzes uit te oefenen, gaat u naar de 戦国 カグラ スロット Privacy Portal op privacy.dpf.tokyo of gaat u naar dpf.tokyo/legal/privacy/contact als de Privacy Portal niet beschikbaar is in uw regio. Raadpleeg onze Privacy Portal op dpf.tokyo/legal/privacy voor meer informatie over het privacybeleid van 戦国 カグラ スロット.


5.13 Onderaannemers. 戦国 カグラ スロット kan onderaanbestedingscontracten aangaan met andere serviceproviders met betrekking tot de service aan uw product.


5.14 Tegenstrijdigheid van bepalingen; services in het Engels. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende vertalingen van deze Overeenkomst heeft de Engelse versie voorrang. Bepaalde ondersteuningsdiensten en daaraan gerelateerde documenten zijn mogelijk alleen in het Engels beschikbaar.


5.15 Volledige Overeenkomst; overmacht. Deze Overeenkomst is van toepassing op door 戦国 カグラ スロット geaccepteerde servicetransacties. Er zijn geen andere mondelinge of schriftelijke bepalingen of voorwaarden van toepassing. 戦国 カグラ スロット geeft geen toestemming voor enige aanpassing of wijziging van deze Overeenkomst. 戦国 カグラ スロット is niet aansprakelijk voor enige storingen of vertragingen bij de uitvoering van service of de levering van uw product of een vervangend product ten gevolge van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de macht van 戦国 カグラ スロット liggen.


5.16 戦国 カグラ スロット entiteiten


Voor de toepassing van deze Overeenkomst is de 戦国 カグラ スロット entiteit in onderstaande tabel opgenomen, afhankelijk van het land waar u ingezetene bent:

Regio/land van aankoop

Garantieverlener

Adres

Australië

戦国 カグラ スロット Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel: 133 622

Brazilië

戦国 カグラ スロット Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasil
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.dpf.tokyo/br/support

Canada

戦国 カグラ スロット Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hongkong

戦国 カグラ スロット Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hongkong

Japan

戦国 カグラ スロット Japan Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokio 106-6140, Japan

Nieuw-Zeeland

戦国 カグラ スロット Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapore

戦国 カグラ スロット Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Thailand

戦国 カグラ スロット South Asia (Thailand) Limited

Kantoren in CentralWorld Building, 44e verdieping, Kamernummer HH4401-6 en HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

Turkije

戦国 カグラ スロット Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

Verenigde Staten van Amerika

戦国 カグラ スロット Inc

One 戦国 カグラ スロット Park Way, Cupertino, CA 95014

Vietnam

戦国 カグラ スロット Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. Nummer 33, Le Duan Blv., Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minhstad, Vietnam

Andere EU/EER/EFTA-landen/VK

戦国 カグラ スロット Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Andere landen

戦国 カグラ スロット Inc.

One 戦国 カグラ スロット Park Way
Cupertino, CA 95014, VS


6. Voorwaarden per land


A)EU/EER-landen


Consumenteninformatie over online geschillenbeslechting (volgens Verordening (EU) nr. 524/2013): Indien u een consument bent en deze overeenkomst met 戦国 カグラ スロット online bent aangegaan, hebt u voor de beslechting van geschillen de mogelijkheid van een buitengerechtelijke online geschillenbeslechtingsprocedure. De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting opgericht dat toegankelijk is via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 戦国 カグラ スロット is niet verplicht en is niet van plan om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.

Consumenteninformatie over alternatieve geschillenbeslechting voor klanten: 戦国 カグラ スロット is niet verplicht en is niet van plan om deel te nemen aan alternatieve geschillenbeslechting.


B) Verenigde Staten van Amerika


i) Interpretatie. De bepalingen van dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Overeenkomst.


ii) KENNISGEVINGEN UITSLUITEND VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË


a) In overeenstemming met de voorschriften (artikel 9844 van de California Business and Professions Code) zal de serviceprovider een schriftelijke raming van de reparatiekosten aan de klant verstrekken. Het is de serviceprovider niet toegestaan om kosten voor uitgevoerde werkzaamheden of geleverde onderdelen die deze geraamde kosten overschrijden, in rekening te brengen zonder de voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is vastgelegd, is het de serviceprovider toegestaan een redelijk bedrag in rekening te brengen voor services die zijn uitgevoerd om de aard van het defect vast te stellen ter voorbereiding op de schriftelijke raming van de reparatiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, VS.


b) Een klant die dit product in Californië koopt, heeft gedurende de garantieperiode recht op service aan en reparatie van dit product. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat de koper niet over het product kan beschikken vanwege een reparatie die onder de garantie valt. Als het product een defect vertoont gedurende de garantieperiode, blijft de garantie van kracht totdat het defect is hersteld. De garantieperiode wordt tevens verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd vanwege vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de koper geen invloed heeft, of indien het defect niet is hersteld na de reparaties die onder de garantie vallen en de koper binnen 60 dagen nadat de reparaties zijn uitgevoerd, aan de fabrikant of verkoper mededeelt dat de reparaties geen effect hebben gesorteerd. Indien het defect niet is hersteld na een redelijk aantal pogingen, kan de koper het product retourneren om in aanmerking te komen voor een vervangend product of een terugbetaling, in beide gevallen behoudens aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik van het product. De verlenging van de garantieperiode heeft geen gevolgen voor de bescherming en rechtsmiddelen die de koper op grond van andere wetten geniet.


c) Omzetbelasting. In aanvulling op de prijs van uw aankoop brengt 戦国 カグラ スロット omzetbelasting over toepasselijke transacties bij u in rekening op basis van uw afleveradres en de op het moment van facturering geldende tarieven in het land waar het product wordt geleverd. Indien het belastingpercentage voor de staat waar de bestelling wordt geleverd, wordt gewijzigd voordat het product wordt verzonden, wordt het tarief berekend dat van toepassing is op het moment waarop de bestelling wordt gefactureerd. Op het aankoopbewijs dat 戦国 カグラ スロット u stuurt, staat de van toepassing zijnde omzetbelasting vermeld.


030123 Service Terms Dutch v12.2